Oudernetwerk

Het oudernetwerk bestaat uit één of meerdere ouders per klas. Het bestuur van het oudernetwerk organiseert tijdens het schooljaar een aantal bijeenkomsten. Voorheen deden we dat in de kantine van de Pieter de Hoochstraat, het afgelopen schooljaar gebeurde dat via een live stream maar we verwachten dat een aantal van deze bijeenkomsten komend schooljaar ook weer fysiek “live” kunnen gaan plaatsvinden.

Tijdens deze oudernetwerkbijeenkomsten vertelt de schoolleiding over onderwerpen die op dit moment spelen op school. Ouders horen op deze manier wat er speelt en kunnen vragen stellen. Voor de schoolleiding is het een mogelijkheid om in contact te zijn met ouders en feedback te krijgen.

Het oudernetwerk organiseert tevens elk jaar een themabijeenkomst waarbij een spreker van buiten school wordt uitgenodigd.

Hoe de oudernetwerkbijeenkomsten komend schooljaar 2021-2022 zullen verlopen is nog niet helemaal duidelijk, en zeer afhankelijk van de mogelijkheden. Door de positieve reacties op deze online bijeenkomsten zijn we zeker van plan deze mogelijkheid van ouderparticipatie te blijven aanbieden.
Voor de fysieke bijeenkomsten worden enkel de leden van het oudernetwerk uitgenodigd, voor de online bijeenkomsten ontvangt iedere ouder een uitnodiging.

Het bestuur van het oudernetwerk bespreekt voorafgaande aan de bijeenkomsten met de rector door welke onderwerpen aan bod zullen komen.

Hoe word je lid?
Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar oudernetwerk.mla@gmail.com.

Lidmaatschap opzeggen
Je kunt je afmelden door een email te sturen naar oudernetwerk.mla@gmail.com.

Wat doet een contactouder?
Via de contactouder(s) blijven de ouders van de klas die dat op prijs stellen op de hoogte van wat er wordt besproken in de oudernetwerkbijeenkomsten. Een contactouder kan bij de school de e-mailadressen van de ouders/verzorgers van de klas van zijn/haar zoon/dochter opvragen, en kan zo met de andere ouders communiceren. Er kunnen meerdere contactouders per klas zijn. Het bestuur van het oudernetwerk brengt ze met elkaar in contact.

Wat verwachten we van contactouders? Dat valt reuze mee!

·        Dat je 3 x per jaar een link met de notulen van de fysieke oudernetwerkbijeenkomsten doorstuurt naar de overige ouders van je klas. De live stream van de online bijeenkomsten worden na afloop op de website van het MLA geplaatst, daar worden geen aparte notulen van gemaakt.
·        Ouders kunnen aan jou doorgeven wat ze graag besproken zouden willen zien tijdens de oudernetwerkbijeenkomsten. We verwachten van jou dat je deze ideeën een week van te voren per email aan ons doorspeelt zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de schoolleiding dat in de voorbereiding kan meenemen.
·        Als je het leuk vindt en/of als er behoefte aan is, kun je één of twee klassenavond(en) organiseren.

Klassenavond
De school stelt twee keer per jaar klaslokalen beschikbaar zodat ouders bij elkaar kunnen komen. De contactouder van het oudernetwerk kan een klaslokaal reserveren en de ouders van de klas uitnodigen voor een bijeenkomst. Het doel kan zijn om elkaar te leren kennen, vragen aan elkaar te kunnen stellen of bepaalde onderwerpen te bespreken.

Als je als contactouder besluit om zo’n avond voor de ouders van je klas te organiseren dan kan het bestuur dat aan de betreffende personen binnen school doorgeven zodat er een lokaal beschikbaar is.

De mogelijkheid om een klassenavond te organiseren op school kan pas wanneer de situatie rondom corona dit weer toelaat. We houden de contactouders hiervan op de hoogte. Voor het geval het weer mogelijk is zijn de volgende 2 data gereserveerd in de schoolagenda.

Agenda 2021-2022 klassenavond
Klassenavond: 18/05 tussen 19:30-21:30 uur

Agenda 2021-2022 oudernetwerkbijeenkomsten
Eerste bijeenkomst:       dinsdag 28 september 2021
Tweede bijeenkomst:     dinsdag 8 februari 2022
Derde bijeenkomst:        dinsdag 31 mei 2022
Oudernetwerk-themavond: dinsdag 12 april 2022

Het aanvangstijdstip van alle door het oudernetwerk georganiseerde avonden zal afhankelijk zijn of het een fysieke of online bijeenkomst betreft en of er evt. beperkende maatregelen op dat moment zijn. Of het een fysieke of online bijeenkomst en het aanvangstijdstip zal bekend worden in de uitnodiging voor deelname die vlak voor de datum door school verstuurd wordt.

In contact komen met het bestuur van het oudernetwerk
Als je vragen hebt of graag wilt dat een onderwerp aan de orde komt tijdens een bijeenkomst, dan kun je dit via oudernetwerk.mla@gmail.com aan ons doorgeven. De mailbox wordt niet iedere dag maar wel regelmatig gelezen. Het bestuur probeert vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Bestuursleden
Estelle Bovelander
Louise Jannink
Maika Kuhnmünch
Marcel Hermans
Pancras Dijk

Livestream Oudernetwerkavond februari 2022