Uitgangspunten architect

In de opdracht aan architectenbureau Atelier Herman Herzberger is een aantal eisen omschreven die dienen als basis voor het ontwerp. Hier geven we de belangrijkste daarvan weer. In de downloads is het Beknopt Programma van Eisen volledig opgenomen.

In de eerste plaats vormen het pedagogische/didactische systeem, de kernwaarden van het montessori onderwijs, de zogenaamde ‘voorbereide omgeving’ alsmede het MLA als cultuurprofielschool de basis voor het ontwerp. Daarnaast delen schoolgebouwen voor montessori onderwijs mondiaal een aantal kenmerken die ook een rol spelen in het ontwerp. De vernieuwing van de Pieter de Hoochstraat richt zich primair op de gebouwen A en C. Deze vernieuwing hangt echter nauw samen met de huidige functies en mogelijkheden van de monumentale gebouwen B en D. De gebouwen worden geschikt gemaakt voor 1100 leerlingen in tegenstelling tot de ruim 1600 die er nu zijn.

Samenvattend worden de volgende onderdelen gerealiseerd:

• Huisvesting voor 4 onderbouw deelscholen van elk 6 klassen • 3 gymzalen • Een algemene ruimte, het ‘hart van de school’ • Met de combinatiefunctie van centrale ingang, ontvangsthal, aula en kantine  • 9 kunstlokalen (circa 100 m2 per lokaal)  • Een ondergrondse fietsenstalling voor 1100 fietsen  • Een ’groene’ binnenplaats  • Een synthese en functionele verbinding met de monumentale gebouwen B en D en de daarin ondergebrachte en nieuw onder te brengen functies.

Betrokkenheid van medewerkers, ouders en leerlingen

Bij de totstandkoming van het Beknopt Programma van Eisen zijn medewerkers, leerlingen en ouders betrokken. Het MLA heeft in 2017 onder leiding van Atelier Pro een aantal workshops gehouden rond het onderwerp ‘deelschool’. In de eerste helft van 2018 heeft de school een Ontwerpend Onderzoek laten uitvoeren door drie architectenbureaus, onder auspiciën van Stichting Mevrouw Meijer. (www.mevrouwmeijer.nl) In beide trajecten hebben medewerkers, leerlingen en ouders geparticipeerd. Vervolgens is door Atelier Herman Herzberger (AHH) een synthese gemaakt ter ondersteuning van de aanvraag voor het bouwbudget bij de dienst onderwijshuisvesting van de gemeente Amsterdam. Ook is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het project ‘de ideale school’.

Ontwerp gebouwen A en C

De voorbereiding van de vernieuwing van de Pieter de Hooch bevindt zich in de schetsontwerpfase. Op 12 maart is dit schetsontwerp gepresenteerd aan de medewerkers. In dit ontwerp zullen – op basis van de feedback die op de studiedag is verzameld – nog zaken veranderen in de fase naar het voorlopig ontwerp, dat volgens planning begin juni gereed is en op deze website geplaatst zal worden. Tevens wordt in deze fase gewerkt om het ontwerp binnen, of in ieder geval liefst zoveel mogelijk binnen de contouren van het bestemmingsplan te houden, zodat een langdurige wijzigingsprocedure kan worden voorkomen. In de fase van het voorlopig ontwerp komen dan, synchroon met de nieuwbouw, de aanpassingen in de gebouwen B en D in beeld. Dit betreft het opnieuw positioneren van de kunstvakken op de bovenste etages van gebouw B, het voorzien in een nieuw technieklokaal in gebouw B, het verbouwen van de huidige kantine tot mediatheek en het concentreren van alle ondersteunende diensten op de begane grond van gebouw D. Na het voorlopig ontwerp zijn er nog twee fases waarin het ontwerp steeds gedetailleerder wordt uitgewerkt: het definitief ontwerp en het technisch ontwerp.

Duurzaamheid

Voor zowel de nieuwbouw als voor de monumentale gebouwen is het streven om het ontwerp en de aanpassingen zo duurzaam mogelijk te realiseren ten aanzien van het slopen, het hergebruik van materialen, de toe te passen nieuwe materialen en het verbruik c.q. het opwekken van energie na oplevering.