Op deze pagina worden de geplande werkzaamheden voor de huidige periode vermeld, evenals relevant nieuws of wijzigingen die betrekking hebben op de situatie in de Pieter de Hoochstraat.

Voortgang sloop

De eerste fase van de sloop (het slopen van de bovenbouw) is voor de zomervakantie opgeleverd en de sloop ligt voorlopig stil totdat er damwanden geplaatst kunnen worden ter ondersteuning van de sloop van onder andere de kelders van gebouw C. De komende weken wordt nog een aantal onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het vergunningstraject hiervoor.

De tweede fase van de sloop zal bestaan uit het aanbrengen van de damwanden, het slopen van de kelders van gebouw C, het verwijderen van een resterende olietank, het slopen van funderingsresten en eventueel een bodemsanering (indien noodzakelijk). Op dit moment staat het hervatten van de tweede fase van de sloop gepland voor oktober/november 2021.

Volgens de eerdere planning zou gehele sloop voor de zomervakantie gereed zijn. Mede vanwege vertraging in het vergunningstraject is de gehele planning opgeschoven. De meest recente versie van de planning is hier te vinden.

Fases

  • De eerste en tweede fase van de sloop zijn opgeleverd.
  • De derde sloopfase betreft het restant van gebouw C en start in oktober/november 2021.

Fietsparkeren

Nu de fietsenstalling op de binnenplaats is gesloopt, is er in samenwerking met de gemeente gezocht naar een passende oplossing voor het stallen van 500 fietsen in de omliggende straten, die zo min mogelijk impact heeft op de buurt en tegelijk veilig is voor de leerlingen.

Er zijn fietsrekken geplaatst in de Nicolaas Maesstraat en zijn er 14 parkeerplekken tijdelijk opgeheven. Daarnaast zal een klein deel van de fietsen op de stoep in de Pieter de Hoochstraat geplaatst worden en is het mogelijk gebleken om tijdens de verschillende fases van de sloop 200 fietsen veilig op de binnenplaats te parkeren.

Werkzaamheden gebouwen B en D

De werkzaamheden ten behoeve van de renovatie en verduurzaming van gebouw B en vooral gebouw D zijn intensief en vinden daarom gefaseerd plaats. In tegenstelling tot wat op een eerder moment is gecommuniceerd, starten de grotere interne aanpassingen nog niet deze zomer, maar in de zomer van 2022. Dit besluit is genomen om nu – in dit corona jaar – niet onnodig veel druk te leggen op de leerlingen en de medewerkers. In de zomer van 2021 zullen enige kleinere aanpassingen gedaan worden.

Het streven is de werkzaamheden in 2022 en 2023 al in mei te laten starten zodra er na de examens ruimte ontstaat op de Van Eesterenlaan zodat de 4e klassen daar ingeroosterd kunnen worden.

Een gedetailleerd overzicht van de aanpassingen in B en D volgt in het najaar van 2021.