Op deze pagina worden de geplande werkzaamheden voor de huidige periode vermeld, evenals relevant nieuws of wijzigingen die betrekking hebben op de situatie in de Pieter de Hoochstraat.

Start sloop

Vanaf de kerstvakantie zijn de voorbereidingen getroffen voor de sloop van de gebouwen A (Pieter de Hoochstraat) en C (Ruysdaelstraat). Zo is onder meer de asbestsanering afgerond, zijn de bomen verplaatst en zijn de telefoonmasten op gebouw C vervangen door een tijdelijke installatie op de binnenplaats. Inmiddels is gestart met de sloop van de fietsenstallingen op de binnenplaats en aansluitend start begin maart het strippen van de te slopen gebouwen. Deze voorbereidingen lopen nog tot eind maart wat betekent dat de constructieve sloop zoals hieronder in fases is aangegeven, niet eerder dan 1 april zal aanvangen. Vooralsnog blijft de planning voor de start van de bouwwerkzaamheden ongewijzigd (zie planning).

Fases

  • In de eerste fase van de sloop is gestart met het slopen van de fietsenberging op de binnenplaats en het her bestraten hiervan. Aansluitend daarop start het slopen van de (aangebouwde) binnenplaatsgevel van gebouw C plus de aanbouw. Hierdoor ontstaat tussen gebouw D en het restant van gebouw C een brede toegang tot de binnenplaats vanaf de Hobbemakade. Via deze routing kan dan de afvoer van het sloopmateriaal plaatsvinden.
  • De tweede sloopfase betreft gebouw A.
  • De derde sloopfase betreft het restant van gebouw C.

Fietsparkeren

Nu de fietsenstalling op de binnenplaats is gesloopt, is er in samenwerking met de gemeente gezocht naar een passende oplossing voor het stallen van 500 fietsen in de omliggende straten, die zo min mogelijk impact heeft op de buurt en tegelijk veilig is voor de leerlingen.

In de afgelopen weken zijn fietsrekken geplaatst in de Nicolaas Maesstraat en zijn er 14 parkeerplekken tijdelijk opgeheven. Daarnaast zal een klein deel op de stoep in de Pieter de Hoochstraat geplaatst worden en is het mogelijk gebleken om tijdens de verschillende fases van de sloop 200 fietsen veilig op de binnenplaats te parkeren. In de schetsen die hiernaast te downloaden zijn, staat de situatie voor het fietsparkeren ook aangegeven.

Werkzaamheden gebouwen B en D

De werkzaamheden ten behoeve van de renovatie en verduurzaming van gebouw B en vooral gebouw D zijn intensief en vinden daarom gefaseerd plaats. In tegenstelling tot wat op een eerder moment is gecommuniceerd, starten de grotere interne aanpassingen nog niet deze zomer, maar in de zomer van 2022. Dit besluit is genomen om nu – in dit corona jaar – niet onnodig veel druk te leggen op de leerlingen en de medewerkers. In de zomer van 2021 zullen enige kleinere aanpassingen gedaan worden.

Het streven is de werkzaamheden in 2022 en 2023 al in mei te laten starten zodra er na de examens ruimte ontstaat op de Van Eesterenlaan zodat de 4e klassen daar ingeroosterd kunnen worden.

Een greep uit de werkzaamheden:

  • Nieuw te realiseren leerwerkplekken op de 3e etage en de zolder van gebouw D (zie impressies ontwerp), mede op verzoek van collega’s.
  • Verbouwing van de kantine tot mediatheek (zie impressies ontwerp).
  • Verbouwing van de kapel (zie impressies) tot onderdeel van het cultuurcluster (2e en 3e etage B-gebouw), waarbij op verzoek van collega’s en monumentenzorg rekening wordt gehouden met de mogelijkheid om op termijn de kapel weer in oude staat terug te brengen.
  • Gehele renovatie van begane grond, 1e, 2e en 3e etage in gebouw D.
  • Aanpassingen lokalen 2e etage gebouw B ten dienste van de kunstvakken.

Een gedetailleerd overzicht van de aanpassingen in B en D volgt in het voorjaar van 2021.

Uiteindelijk worden de volgende onderdelen op de Pieter de Hoochstraat gerealiseerd:

• Huisvesting voor 4 onderbouw deelscholen van elk 6 klassen • 3 gymzalen • Een algemene ruimte, het ‘hart van de school’ • Met de combinatiefunctie van centrale ingang, ontvangsthal, aula en kantine  • 9 kunstlokalen (circa 100 m2 per lokaal)  • Een ondergrondse fietsenstalling voor 1100 fietsen  • Een ’groene’ binnenplaats  • Een synthese en functionele verbinding met de monumentale gebouwen B en D en de daarin ondergebrachte en nieuw onder te brengen functies.