Op deze pagina worden de geplande werkzaamheden voor de huidige periode vermeld, evenals relevant nieuws of wijzigingen die betrekking hebben op de situatie in de Pieter de Hoochstraat.

Start sloop

De voorbereidingen voor de sloop van de gebouwen A (Pieter de Hoochstraat) en C (Ruysdaelstraat) zijn volbracht. Zo is onder meer de asbestsanering afgerond, zijn de bomen verplaatst en zijn de telefoonmasten op gebouw C vervangen door een tijdelijke installatie op de binnenplaats. Inmiddels zijn de fietsenstallingen op de binnenplaats gesloopt en is begin maart gestart het strippen van de te slopen gebouwen. Deze voorbereidingen lopen nog tot eind maart wat betekent dat de constructieve sloop zoals hieronder in fases is aangegeven, niet eerder dan 1 april zal aanvangen en tot augustus zal voortduren. Vooralsnog blijft de planning voor de start van de bouwwerkzaamheden ongewijzigd (zie planning).

Fases

  • In de eerste fase van de sloop is de fietsenberging op de binnenplaats gesloopt en her bestraat. Aansluitend daarop start het slopen van de (aangebouwde) binnenplaatsgevel van gebouw C plus de aanbouw. Hierdoor is tussen gebouw D en het restant van gebouw C een brede toegang ontstaan tot de binnenplaats vanaf de Hobbemakade. Via deze routing vindt de afvoer van het sloopmateriaal plaats.
  • De tweede sloopfase start in april en betreft de constructieve sloop van gebouw A.
  • De derde sloopfase betreft het restant van gebouw C.

Fietsparkeren

Nu de fietsenstalling op de binnenplaats is gesloopt, is er in samenwerking met de gemeente gezocht naar een passende oplossing voor het stallen van 500 fietsen in de omliggende straten, die zo min mogelijk impact heeft op de buurt en tegelijk veilig is voor de leerlingen.

Er zijn fietsrekken geplaatst in de Nicolaas Maesstraat en zijn er 14 parkeerplekken tijdelijk opgeheven. Daarnaast zal een klein deel van de fietsen op de stoep in de Pieter de Hoochstraat geplaatst worden en is het mogelijk gebleken om tijdens de verschillende fases van de sloop 200 fietsen veilig op de binnenplaats te parkeren.

Werkzaamheden gebouwen B en D

De werkzaamheden ten behoeve van de renovatie en verduurzaming van gebouw B en vooral gebouw D zijn intensief en vinden daarom gefaseerd plaats. In tegenstelling tot wat op een eerder moment is gecommuniceerd, starten de grotere interne aanpassingen nog niet deze zomer, maar in de zomer van 2022. Dit besluit is genomen om nu – in dit corona jaar – niet onnodig veel druk te leggen op de leerlingen en de medewerkers. In de zomer van 2021 zullen enige kleinere aanpassingen gedaan worden.

Het streven is de werkzaamheden in 2022 en 2023 al in mei te laten starten zodra er na de examens ruimte ontstaat op de Van Eesterenlaan zodat de 4e klassen daar ingeroosterd kunnen worden.

Een gedetailleerd overzicht van de aanpassingen in B en D volgt in het voorjaar van 2021.