Op deze pagina worden de geplande werkzaamheden voor de huidige periode vermeld, evenals relevant nieuws of wijzigingen die betrekking hebben op de situatie in de Pieter de Hoochstraat.

Voortgang sloop en nieuwbouw gebouwen A en C

Sinds de afronding van de eerste fase van de sloop van gebouwen A en C (alles bovengronds) in juni jl., liggen de werkzaamheden stil. De vertraging van dit deel van het project is veroorzaakt doordat de CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van gemeente Amsterdam) – ondanks het gegeven dat het project voor negentig procent akkoord was – geen goedkeuring wilde verlenen aan de verschillende ingediende ontwerpen voor de gevel van gebouw C aan de Hobbemakade. Dit blokkeerde alle processen. In reactie hierop heeft de MSA een bezwaar ingediend en de kwestie opgenomen met de betreffende wethouders. Hierna is het tot een hernieuwd overleg gekomen dat, in combinatie met een uitvoerige analyse van de omgeving en bouwkundige mogelijkheden, nu resultaat heeft opgeleverd. Het laatste gevelontwerp zoals hieronder bijgevoegd, is door de CRK op hoofdlijnen akkoord bevonden.

Dit houdt in dat de processen weer hervat worden en dat betekent concreet dat de bouwvergunning aangevraagd gaat worden, het laatste deel van de sloop (o.a. plaatsen van de damwanden) hervat wordt en het aanbestedingstraject voor de aannemer definitief opgestart wordt. Meer details zijn terug te vinden in de planning hieronder.

Dat betekent ook dat dat waar we het allemaal voor doen, de nieuwbouw, steeds meer in zicht komt. Door de huidige situatie waar de sloop is gestagneerd, zou je bijna vergeten hoe nodig dit bouwproces is, hoe versleten de gebouwen A en C waren, hoe de bovenste twee etages van A met oplopende temperaturen niet meer te gebruiken waren en hoe de gymzalen en lokalen in C volstrekt niet meer voldeden aan de moderne gebruikseisen.

In de nieuwe gebouwen bevindt zich een diversiteit aan studieplekken en gebruiksruimten, wordt er gebruik gemaakt van ruime lokalen, moderne sportvoorzieningen en een combinatie aula en kantine waar de school eindelijk de ruimte krijgt. En niet onbelangrijk, deze gebouwen voldoen straks geheel aan de kwaliteit van Gezonde Scholen, zijn gasloos en zijn qua duurzaamheid ingericht op de komende decennia.

Werkzaamheden en verduurzaming van de gebouwen B en D

Naast de nieuwbouw van A en C vormt ook het moderniseren en verduurzamen van de gebouwen B en D een integraal onderdeel van de overeenkomst die de MSA heeft met de Gemeente Amsterdam met betrekking tot de financiering van het gehele project. De noodzakelijke werkzaamheden in deze gebouwen kunnen dus niet los gezien worden van het geheel.

Een deel van de benodigde vernieuwing is al ingezet. Zo is in 2016 gestart met de aanpassingen in gebouw B die grotendeels zijn afgerond en zijn in 2019 de daken van gebouwen B en D vernieuwd.

Nu rest nog een aantal werkzaamheden die de komende jaren met name in de zomervakanties stapsgewijs worden uitgevoerd zodat er zo min mogelijk overlast is.

Gebouw B

In gebouw B resteert nu nog een aantal maatregelen ter verduurzaming van het gebouw. Hieronder vallen de isolatie van de kap en de kruipruimte en een aantal kleine aanpassingen aan lokalen die verbonden zijn aan de herindeling van de school zoals bijvoorbeeld het opnieuw indelen van de B2 en de B3 gangen voor de kunstvakken. De grootste klus wordt gevormd door de aanpassing van de kapel en het verbouwen van de huidige kantine tot de nieuwe mediatheek. Al deze werkzaamheden zijn gepland van mei 2023 tot augustus 2023. De aanpassing van de kapel wordt, afhankelijk van monumentenzorg, voorzien in de zomervakantie van 2022 of 2023.

Gebouw D

De werkzaamheden in gebouw D bestaan eveneens voor een groot deel uit maatregelen die het gebouw duurzamer maken. Hieronder vallen isolatie van het dak en de kruipruimte, het aanleggen van leidingen voor laagverwarming en het vernieuwen van radiatoren. Daarnaast wordt de vloerbedekking in de gangen vervangen, worden de plafondplaten vernieuwd en vindt er schilderwerk plaats. Grote bouwkundige ingrepen zijn niet aan de orde. Wel is er een bouwkundige ingreep voorzien op de D3-gang, waar individuele werkplekken worden gerealiseerd voor leerlingen.

De werkzaamheden in gebouw D worden gefaseerd uitgevoerd: in de zomervakantie van 2022 worden de D2 en de D3 gangen opgeknapt en in de zomervakantie van 2023 de D1 en D0 gangen. Ook de overige werkzaamheden, zoals de aanpassing van de kapel en de verbouwing van de kantine tot mediatheek, vinden in de zomervakanties van 2022 en 2023 plaats. Aangezien de er na de meivakantie geen sprake meer is van gewone lesweken met het volledig aantal klassen (in verband met werkweken, examens, kunstdagen, herkansingen en een kwt-week) kan in deze periode al gestart worden met lichtere werkzaamheden op de bovenste twee etages van gebouw D. Wat grotere bouwkundige werkzaamheden worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd wanneer de school leeg is.

Planning en noodzakelijkheid

Gebouwen A en C

Het is duidelijk dat de planning met betrekking tot de nieuwbouw A en C vertraging heeft opgelopen vanwege het traject met de CRK. De oorspronkelijke planning was gericht op september 2022, de bijgestelde opleverdatum staat nu gepland voor december 2023. Om het proces te versnellen is inmiddels de bouwvergunning aangevraagd en is de opzet gemaakt voor het bouw klaar maken van het bouwterrein (plaatsen damwanden, restant sloop, bodemsanering). Afhankelijk van de levertijd van de benodigde materialen en de looptijd van de vergunningsaanvraag start in maart 2022 met de bouwvoorbereiding. Na afronding hiervan kan de aannemer in de zomer van 2022 starten met de realisatie van de nieuwbouw wat ongeveer 1,5 jaar in beslag zal nemen.

De belangrijkste werkzaamheden nieuwbouw A en C op een rij:

  • Start 1e fase Europees aanbestedingstraject aannemer – oktober 2021
  • Start vergunningsaanvraag – najaar 2021
  • Afronding sloopwerkzaamheden – voorjaar 2022
  • Start bouwvoorbereiding – maart 2022
  • Start nieuwbouw – zomer 2022
  • Oplevering en in gebruik name nieuwbouw – januari 2024

Gebouwen B en D

De werkzaamheden in de gebouwen B en D waren oorspronkelijk verdeeld over de zomervakanties van 2021, 2022 en 2023. Vanwege de onzekerheid ten aanzien van de Corona maatregelen heeft de schoolleiding besloten de werkzaamheden van de zomer van 2021 uit te stellen waardoor het noodzakelijk wordt om in de zomer van 2022 en 2023 al eerder te starten en staan de werkzaamheden nu gepland van mei 2022 tot augustus 2022 en van mei 2023 tot augustus 2023. Deze twee periodes worden op hun beurt ook verdeeld in twee fasen van mei tot half juli en van half juli tot augustus zodat de echt storingsgevoelige werkzaamheden tijdens de vakantieweken worden uitgevoerd. De minder storingsgevoelige werkzaamheden, zoals het vervangen van plafondplaten en schilderwerk, vinden plaats vanaf mei. Het is dan mogelijk een deel van gebouw D af te zetten door de roosterruimte te benutten die ontstaat door het wegvallen van de examenklassen en de lokalen te gebruiken in de KLOS.

Een gedetailleerd overzicht van de aanpassingen in B en D volgt binnenkort.