De medezeggenschapsraad (MR) van het MLA bestaat uit docenten, ondersteunend personeel, ouders en leerlingen. De raad heeft soms instemmings- of adviesrecht met betrekking tot zaken waarover de schoolleiding besluiten neemt, zoals bijvoorbeeld de begroting of beleidsplannen. Deze plannen kunnen onderwijsinhoudelijke zaken betreffen maar ook organisatorische. De raad speelt tevens een initiërende rol door kwesties die belangrijk gevonden worden op de agenda te zetten. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus toegankelijk voor belangstellende toehoorders. De notulen van de vergaderingen van het lopende schooljaar kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het dagelijks bestuur van de MR. Momenteel bestaat de raad uit de volgende leden:

Docenten
Philippe Boekstal (voorzitter)
Simon van der Sleen (secretaris)
Daniël Groenendijk
Menno van Hees
Anouk Nijhof
Johanna Baart
Dion Snoek
Brecht Teerling

Ondersteunend personeel
Floor Versteeg

Leerlingen
Juliusz Verdaasdonk
Lente IJsendijk
Anne-Roos de Wit
Romane Babled

Ouders
Nathalie Frey
Miranda Palthé
Judith Fischer