De medezeggenschapsraad (MR) van het MLA bestaat uit docenten, ondersteunend personeel, ouders en leerlingen. De raad heeft soms instemmings– of adviesrecht met betrekking tot zaken als bijvoorbeeld de begroting of beleidsplannen van de schoolleiding. Deze plannen kunnen onderwijsinhoudelijke zaken betreffen maar ook organisatorische. De raad wil tevens zelf een initiërende rol spelen door kwesties die belangrijk gevonden worden te agenderen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om onze afwegingen te laten bepalen door het algemeen belang, dus vooral het onderwijs en de leerlingen. De vergaderingen zijn als toehoorder openbaar, de notulen van het lopende schooljaar kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het dagelijks bestuur van de MR. Momenteel bestaat de raad uit de volgende leden:

Docenten
Philippe Boekstal (voorzitter)
Daniël Groenendijk (secretaris)
Harma van Duijn
Anouk Nijhof
Johanna Baart
Gijs Besseling
Dorrit Matena
Brecht Teerling

Ondersteunend personeel
Jeroen van Emde Boas

Leerlingen
Saviël Ter Hart

Ouders
Luhea Noriskin
Berty te Kronnie
Marijke Hanssen