LR + MR

Leerlingenraad

Iedere deelschool heeft een ‘deelleerlingenraad,’ bestaande uit vertegenwoordigers van elke klas van de deelschool. Twee leerlingen van deze deelleerlingeraad zitten ook in de centrale leerlingenraad. De centrale leerlingenraad voert regelmatig overleg met de schoolleiding.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het MLA bestaat uit docenten, ondersteunend personeel, ouders en leerlingen. De raad heeft soms instemmings- of adviesrecht met betrekking tot zaken waarover de schoolleiding besluiten neemt, zoals bijvoorbeeld de begroting of beleidsplannen. Deze plannen kunnen onderwijsinhoudelijke zaken betreffen maar ook organisatorische. De raad speelt tevens een initiërende rol door kwesties die belangrijk gevonden worden op de agenda te zetten. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus toegankelijk voor belangstellende toehoorders. De notulen van de vergaderingen van het lopende schooljaar kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het dagelijks bestuur van de MR.