Examens

In het voorexamenjaar begint het examentraject met de schoolexamens (SE’s) en praktische opdrachten. Hiermee bouwt een leerling een examendossier op. In het examenjaar gaat de leerlingen hiermee verder en wordt de examenperiode afgesloten met het centraal examen.

Om deze periode goed te kunnen doorlopen is het verstandig om alle informatie rondom de examens goed te bestuderen. Om dit wat makkelijker te maken, hebben wij in de examengids alle benodigde informatie gebundeld, zoals de examenreglementen, de roosters van de SE-weken, de weging van de SE’s (schoolexamens) bij de verschillende vakken, de hulpmiddelen die per vak gebruikt mogen worden, de slaag-zakregeling, maar ook informatie rondom het ziekmelden bij een SE. Ook het programma van toetsing en afsluiting (PTA) maakt onderdeel uit van de examengids, De examengids wordt ieder jaar voor 1 oktober gepubliceerd. Tot die tijd is het oude PTA geldig.

MLA-Kroniek

Momenteel zijn wij een start aan het maken met de MLA-kroniek. Gedurende zijn schoolloopbaan bouwt een leerling een portfolio op. Dit is de MLA-kroniek. Hierin legt hij het proces van zijn persoonlijkheidsontwikkeling vast, alsmede de keuzes die hij in dit proces heeft gemaakt. De MLA-kroniek wordt afgesloten met het MLA-certificaat dat naast het diploma wordt uitgereikt. Dit jaar wordt er in 5 havo en 6 vwo gestart met de MLA-kroniek en dit bouwen we komende jaren verder uit.

Doorstromen na het examen

Wil een leerling na het examen doorstromen naar een opleiding binnen het MLA, dan kan hij ook hier informatie over vinden in de Examengids.

Aanmelding voor doorstromen is per email naar het decanaat. Doe dit vòòr 1 februari.

Diploma-uitreiking

Zodra de data voor de diploma-uitreiking bekend zijn worden ze hier gepubliceerd.

foto/copyright: Martijn van de Griendt